Sunday, August 15, 2010

การตลาดออนไลน์คืออะไร

การตลาดออนไลน์คือวิธีการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น SEO อีเมล์ ฯลฯ